วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บทความที่ 3

แผนการสอน
1. จากการศึกษารายละเอียดวิชา ผู้เรียนจะศึกษาเนื้อหาครอบคลุมความหมายของเทคโนโลยี ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ แกรบูรณาการ จากเนื้อหา 15 หน่วยการเรียนใช้เวลา 16 สัปดาห์ๆละ 4 ชั่วโมง รวม 60 ชั่วโมง

บทความที่ 2

คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ข่อบข่าย และความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาต่อการเรียนการสอน วิธี ระบบกระบวนการสอนความหมาย การจำแนกประเภทของสื่อการเรียน การสอนการเลือก การแนะนำให้รู้จักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนการจัดหา การใช้ การผลิต การประเมินผล และการเก็บรักษาสื่อการเรียนการสอน
ฝึกปฎิบัติผลิตสื่อหลักที่เหมาะสมกับสภาพของชั้นเรียน

บทความที่ 1

วิชาเทคโนโลยีการศึกษา
จุดประสงค์
1. ให้เข้าใจความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษาต่อการเรียนการสอน
2.ให้เข้าใจจิตวิทยา การเรียนรู้ และการสื่อความหมาย ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสอนและการใช้สื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ให้เข้าใจประเภทและศักยภาพของสื่อการสอนแต่ละชนิด
4. ให้เข้าใจหลักการเลือก การดัดแปลง การผลิต และการใช้สื่อการเรียนการสอน
5.ให้เข้าใจการเลือกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน
6. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อการสอนโดยการป้อนข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์โดยการพิมพ์สัมผัสได้